waste channel

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: waste channel
ศัพท์บัญญัติ: waste channel
อักษรย่อ:
ความหมาย: ร่องทิ้งน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ