zoneman

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: zoneman
ศัพท์บัญญัติ: zoneman
อักษรย่อ:
ความหมาย: พนักงานส่งน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ