surplus water

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: surplus water
ศัพท์บัญญัติ: surplus water
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปริมาณน้ำเหลือใช้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ