water content

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: water content
ศัพท์บัญญัติ: water content
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปริมาณความชื้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ