specific yield

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: specific yield
ศัพท์บัญญัติ: specific yield
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปริมาณการให้น้ำจำเพาะ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ