duty of water

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: duty of water
ศัพท์บัญญัติ: duty of water
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชลภาระ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ