angular velocity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: angular velocity
ศัพท์บัญญัติ: angular velocity
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความเร็วเชิงมุม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ