apparent specific gravity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: apparent specific gravity
ศัพท์บัญญัติ: apparent specific gravity
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความถ่วงจำเพาะปรากฏ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ