uplift pressure

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: uplift pressure
ศัพท์บัญญัติ: uplift pressure
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความดันขึ้นของน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ