relative humidity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: relative humidity
ศัพท์บัญญัติ: relative humidity
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความชื้นสัมพัทธ์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ