zone of saturation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: zone of saturation
ศัพท์บัญญัติ: zone of saturation
อักษรย่อ:
ความหมาย: เขตอิ่มน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ