right of way

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: right of way
ศัพท์บัญญัติ: right of way
อักษรย่อ:
ความหมาย: เขตคู, เขตคลอง หรือ เขตถนน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ