Fingerprints

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Fingerprints
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ลายมือ,ลายนิ้วมือ,รอยพิมพ์นิ้วมือ,ฟิงเกอร์พรินท์,ลักษณะคล้ายนิ้วมือมากด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์