Figure-Ground Relationship

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Figure-Ground Relationship
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความสัมพันธ์ของรูปร่างที่เห็น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์