Assistive technology

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Assistive technology
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
รายละเอียด: เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นเทคโนโลยีที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้พ้นจากอุปสรรคที่ทำให้คนพิการีสมรรถนะ ที่ด้อยกว่าคนปกติ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การศึกษาและการประกอบอาชีพ
เอกสารแหล่งที่มา: http://www.nectec.or.th/atc/history_t.php
กลุ่ม: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร