Active Transport

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Active Transport
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การส่งผ่านสาร, แอคตีฟทรานสปอร์ต, วิธีขนส่งกัมมันต์, การขนส่งกัมมันต์, การขับเคลื่อน, การขนส่งแคลเซียมอย่างแอคทีฟ, การขนส่งแอ็คทิฟ, การดูดซึมแบบแอกทีฟ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์