Active Form

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Active Form
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: รูปถูกกระตุ้น, รูปออกฤทธิ์, รูปว่องไว, รูปกัมมันต์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์