Currency seap

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Currency seap
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี