Currency futures

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Currency futures
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี