Cost of production

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Cost of production
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ต้นทุนการผลิต
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี