Compound interest depreciation method

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Compound interest depreciation method
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี