Batch costing

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Batch costing
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: วิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี