Average cost

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Average cost
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ต้นทุนถัวเฉลี่ย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี