Auditor’s certificate

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Auditor’s certificate
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: คำรับรองของผู้สอบบัญชี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี