Auditing standard

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Auditing standard
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี