Annual financial statement

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Annual financial statement
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: งบการเงินประจำปี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี