Allowance for doubtful accounts

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Allowance for doubtful accounts
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี