Aging schedule

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aging schedule
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตารางการจัดอายุหนี้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี