Book size

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Book size
ศัพท์บัญญัติ: ขนาดของหนังสือ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ขนาดของหนังสือ
รายละเอียด: Book size หมายถึง ขนาดของหนังสือ โดยทั่วไปวัดจากความยาวและความกว้างของหน้าหนังสือ โดยวัดเป็นนิ้วหรือเซนติเมตรจากหัวถึงท้ายของปก และจากสันถึงขอบด้านหน้าของปก ทั้งนี้ขนาดและสัดส่วนของหนังสือที่พิมพ์จะขึ้นอยู่กับขนาดของกระดาษที่ใช้ในการผลิตหนังสือ ขนาดของหนังสือ มักนิยมเรียกตามวิธีตัดกระดาษเรียก หน้ายก อันเป็นคำวิชาการที่ใช้ในภาษาธุรกิจการพิมพ์เพื่อแสดงขนาดความหนาของหนังสือตามปริมาณกระดาษ โดยทั่วไปขนาดหนังสือจะมีตั้งแต่สี่หน้ายก แปดหน้ายก และสิบหกหน้ายก โดยถ้าพับกระดาษ 1 ครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 4 หน้า เรียกว่า สี่หน้ายก พับสองครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 8 หน้า เรียกว่า แปดหน้ายก พับสามครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 16 หน้า เรียกว่า สิบหกหน้ายก พับสี่ครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 32 หน้า เรียกว่า สามสิบสองหน้ายก

ขนาดหน้ายกของหนังสือทั่วไป มีดังนี้

1 หน้ายก ขนาดที่แพร่หลาย คือ 31” X 43”

4 หน้ายก ขนาดประมาณ 14.5” X 22.5”

8 หน้ายก ขนาดประมาณ 7.5” X 10.25”

16 หน้ายก ขนาดประมาณ 5” X 7.25”

32 หน้ายก ขนาดประมาณ 3” X 4.5”

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์