small arms

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: small arms
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาวุธขนาดเล็ก หมายถึง อาวุธที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดปากกระบอกปืนต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร และสามารถพกพาไปใช้ได้โดยคนคนเดียว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต