shirt and tie

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: shirt and tie
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชุดเสื้อเชิ้ต ผูกไท
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต