ASEAN Post Ministerial Conferences 10+1 Session with a Dialogue Partner

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Post Ministerial Conferences 10+1 Session with a Dialogue Partner
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: PMC 10+1
ความหมาย: การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจาเป็น รายประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ของคู่เจรจา (PMC) ในลักษณะของการแยกหารือในประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างสิบประเทศสมาชิกอา เซียนกับแต่ละคู่เจรจา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต