letter of commission

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: letter of commission
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัญญาบัตรตราตั้งของหัวหน้าสถานทำการทางกงสุลซึ่งรัฐผู้ส่งมีถึงรัฐผู้รับ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต