Committee on Social Development

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Committee on Social Development
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: COSD
ความหมาย: คณะกรรมการอาเซียนด้านการพัฒนาสังคม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต