ASEM Science and Technology Ministers' Meeting

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEM Science and Technology Ministers' Meeting
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASEM STMM
ความหมาย: การประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอเชีย-ยุโรป
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต