ASEM Economic Ministers' Meeting

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEM Economic Ministers' Meeting
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASEM EMM
ความหมาย: การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต