ASEAN Sub-Committee on Health and Nutrition

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Sub-Committee on Health and Nutrition
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASCH&N
ความหมาย: คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสาธารณสุขและโภชนาการ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต