ASEAN-Russia Cooperation Fund

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN-Russia Cooperation Fund
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ARCF
ความหมาย: กองทุนความร่วมมืออาเซียน-รัสเซีย รัสเซียตกลงที่จะออกเงินสมทบกองทุนครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 5 แสนเหรียญสหรัฐ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต