ASEAN-New Zealand Economic Cooperation Programme

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN-New Zealand Economic Cooperation Programme
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ANZECP
ความหมาย: โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต