ASEAN Ministers Meeting on Development Planning

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Ministers Meeting on Development Planning
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AMMDP
ความหมาย: การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการวางแผนการพัฒนา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต