ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AMAF
ความหมาย: การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดนโยบายและติดตามความร่วมมือด้านเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต