Australia-Thailand Business Council

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Australia-Thailand Business Council
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ATBC
ความหมาย: สภาธุรกิจไทย-ออสเตรเลีย เป็นเวทีความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่าง 2 ประเทศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต