Australia Agency for International Development

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Australia Agency for International Development
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AusAID
ความหมาย: หน่วยงานด้านความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของออสเตรเลีย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต