ASEAN Free Trade Area - North America Free Trade Area

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Free Trade Area - North America Free Trade Area
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AFTA-NAFTA
ความหมาย: ความร่วมมือระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียนกับเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการจัดตั้ง เขตการค้าเสรีของแต่ละฝ่าย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต