ASEAN Finance and Central Bank Deputies + 3 (China, Japan and Republic of Korea)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Finance and Central Bank Deputies + 3 (China, Japan and Republic of Korea)
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AFDM+3
ความหมาย: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนกับผู้แทนจาก จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต