Ad hoc

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ad hoc
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เพื่อวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ เช่น คณะกรรมการการเมืองพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะ ตามที่รับมอบหมายจากสมัชชาสหประชาชาตินั้น แต่เดิมมีชื่อว่าคณะกรรมการการเมืองเฉพาะเรื่อง (Ad hoc Committee)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต