ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ACCSQ
ความหมาย: คณะกรรมการที่ปรึกษาของอาเซียนด้านมาตรฐานและคุณภาพ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต