ASEAN Conference on Civil Service Matters

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Conference on Civil Service Matters
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ACCSM
ความหมาย: การประชุมอาเซียนว่าด้วยกิจการพลเรือน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต