Asian-African Sub-Regional Organizations Conference

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asian-African Sub-Regional Organizations Conference
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AASROC
ความหมาย: การประชุมองค์การอนุภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกา มีการประชุมครั้งแรกที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2546
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต