Atacamite

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Atacamite
ศัพท์บัญญัติ: อาตะคาไมต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาตะคาไมต์
รายละเอียด: แหล่ง - พบได้ทั่วไปในบริเวณที่มีแหล่งแร่ทองแดงตามบริเวณส่วนชั้นบน ๆ ของสายแร่ที่มีการผุพังอยู่กับที่ (Weathering) เคยพบแร่ชนิดนี้ ที่เหมืองแร่ดีบุกห้วยหลวงและห้วยแม่สะเปา จังหวัดตาก พบในบริเวณ ส่วนชั้นที่มีสายแร่ผ่านในหินปูนและหินดินดาน ซึ่งมีการผุผังมาก แร่ทองแดงที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนสภาพเป็นแร่อาตะคาไมด์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงแต่ความสำคัญมักเป็นอันดับรอง ๆ ลงไป
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม